Informacja na temat podwyżek

2 września 2010 odbyło się kolejne robocze spotkanie związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Solidarność z władzami uczelni dotyczące ostatecznych ustaleń podwyżek płac od stycznia br.

Spotkaniu przewodniczyła Pani Rektor. Protokół ze spotkania będzie później umieszczony na stronie solidarnościowej.

Na wniosek związków zawodowych do zaproponowanych wcześniej podwyżek zostały wprowadzone następujące zmiany w obrębie dwóch grup:

  • w grupie starszych wykładowców do 2900 zł zmniejszono proponowaną kwotę podwyżki z 400zł do 350 zł, aby grupie od 2901 do 3500 zł podnieść proponowaną podwyżkę z kwoty 270 zł na 300 zł,
  • w grupie biblioteka wszystkie osoby mieszczące się w przedziale do 1800 zł i od 1801-2400 dostaną podwyżkę w wysokości 105 zł , natomiast dwie osoby z tej grupy posiadające stopień doktora dodatkowo po 55 zł tak jak osoby w grupie pracowników naukowo-technicznych.

Równocześnie informujemy, że wśród pracowników uczelni będą znajdowały się osoby, które nie otrzymają podwyżki (patrz tabela podwyżek), ponieważ osiągnęły już pułap w swojej grupie, lub dostaną niższą podwyżkę w danej grupie, gdyż pełna przyznana kwota dla danej grupy przekroczyłaby ten pułap. Jest to szczegółowo wyjaśnione w ostatniej kolumnie (10-ta).Wyjaśniamy, że kwota podwyżki na jeden etat obejmuje: premię, średnią wysługę lat, nagrodę jubileuszową, nagrodę naukową 2% dla nauczycieli lub 1% dla nie nauczycieli, zastępstwa za chorobowe i inne zastępstwa.

W protokóle uzgodnień zapisano, że jeżeli uczelnia wygospodaruje dodatkowe środki finansowe to przy kolejnej podwyżce zostaną one głównie lub tylko przeznaczone dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i DS-ów.

Po rozliczeniu przyznanej przez Panią Rektor kwoty brutto na podwyżki wynoszącej 9 013 429 zł okazało się, że kwota ta została przekroczona o 44 000 zł.

Pani Rektor na przekroczenie tej kwoty wyraziła zgodę.

Podwyżki będą wypłacane pod koniec października 2010 roku po podpisaniu przez każdego pracownika aneksu do umowy o pracę.

Prezes ZNP
Danuta Grygierczyk

Przewodnicząca
NSZZ „Solidarność”
Danuta Gojna-Ucińska