Notatka ze spotkania

Notatka ze spotkania przedstawicieli organizacji związkowych działających w uniwersytecie NSZZ „Solidarność” i ZNP Pracowników SUM i Szpitali Klinicznych z Rektorem Panem prof. dr. hab. n. med. Przemysławem Jałowieckim.

W dniu 28 listopada br. w gabinecie Rektora odbyło się w trybie zwyczajnym drugie robocze spotkanie. Omówione zostały następujące zagadnienia:
1. regulamin premiowy dla pracowników nie będącymi nauczycielami akademickimi,
2. nagrody dla pracowników nie będącymi nauczycielami akademickimi,
3. terminowość wypłat wynagrodzeń stałych i dodatkowych (nadgodziny),
4. zajęcia prowadzone w języku angielskim (ze studentami amerykańskimi),
5. zaległe urlopy dla bibliotekarzy, sytuacja kadrowa w bibliotece.
Problemy wyszczególnione w pozycjach: 1, 2 i 3 referowała mgr Danuta Gojna-Ucińska. Związki zgłosiły uzgodnione wcześniej na piśmie wspólnie stanowisko dotyczące wprowadzenia zmian do Regulaminu Premiowego. Związki proponują, aby premia była regulaminowa a część premii była sukcesywnie włączana do podstawy. W pierwszym etapie włączone powinno zostać 15% premii. Rektor uważał, że taka operacja finansowa jest formą podwyżki i mogłaby wywołać protest w pozostałych grupach społeczności akademickiej. Wytłumaczyliśmy, że globalna suma pieniędzy jaką miesięcznie będzie otrzymywał pracownik nie będący nauczycielem akademickim a wynikająca z jej składowych, tj. pensji zasadniczej, premii regulaminowej oraz wysługi lat, nie będzie zmieniona, gdyż zostaną tylko przesunięte środki finansowe w ramach ww. części składowych. Dokonanie innego podziału tych środków w ramach tej samej kwoty nie można zatem uważać za podwyżkę. Wskazaliśmy, że w większości uczelni w Polsce przeprowadzono już podobną regulację, o czym można się przekonać śledząc opublikowane regulaminy premiowe na stronach internetowych uczelni. Uważamy, że bardzo czytelny i dobrze opracowany jest Regulamin Premiowy Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. W swoich propozycjach podtrzymujemy zapis stanowiący, że Kanclerz powinien mieć do swojej dyspozycji kwartalnie około 60 000 zł na premie uznaniowe. Z funduszu tego powinni korzystać jednak nie tylko pracownicy administracji centralnej, ale też pracownicy administracji wydziałowej oraz pracownicy inżynieryjno-techniczni. Informacja o takich środkach powinna być przesyłana do kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni, aby w sytuacji zwiększenia przydzielenia obowiązków swoim podległym pracownikom (zadania specjalne), kierownicy mogli występować dla nich o premię zadaniową.

Zaproponowaliśmy, aby – tak jak w przypadku nauczycieli akademickich – został stworzony regulamin nagród dla pracowników nie będących nauczycielami, uwzględniający inną specyfikę pracy tej grupy zawodowej. Docierają do nas sygnały o nieprawidłowościach przy przydzielaniu nagród (niejednokrotnie bezpośredni przełożony nie ma na wpływu na przydzielenie nagrody czy na jej wysokość).

Poruszony został także problem wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich.
Coraz częściej, z powodu pierwszego dnia miesiąca przypadającego w dni wolne od pracy, wynagrodzenia nauczycieli akademickich wpływają na konta 4 lub 5 dnia danego miesiąca. W tej sprawie zostało do Rektora skierowane pismo, na które nie otrzymaliśmy dotąd pisemnej odpowiedzi (sprawa jest analizowana). Rektor przychylił się do wspólnego w tej sprawie stanowiska związków zawodowych i obiecał pozytywnie rozstrzygnięcie tej kwestii.

W sprawie nadgodzin zwróciliśmy uwagę, że są nauczyciele akademiccy, którzy swoje pensum i nadgodziny realizują w semestrze zimowym a wypłatę nadgodzin otrzymują dopiero we wrześniu lub październiku, co jest niezgodne z kodeksem pracy i zapisem w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

Prof. Aleksandra Kochańska-Dziurowicz i dr Danuta Grygierczyk poprosiły Rektora o wyjaśnienie prawnych i finansowych zasad realizowania zajęć w języku angielskim. Pan Rektor przypomniał, że w tej kwestii została w czerwcu br. podjęta uchwała przez Senat (Nr 139/2012) która precyzuje, że do pensum dydaktycznego w pierwszej kolejności wlicza się zajęcia prowadzone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na wydziale macierzystym, w drugiej zajęcia prowadzone na innych wydziałach a w trzeciej zajęcia prowadzone na studiach w języku angielskim. Zwróciliśmy uwagę, że prowadzenie zajęć w obcym języku wymaga od nauczyciela akademickiego dodatkowego nakładu czasu, a tym samym powinien dla tych zajęć być wprowadzony przelicznik godzinowy np. trzykrotny. Nawet przy wprowadzeniu takiego przelicznika nie zostanie skompensowane wynagrodzenie za godzinę dydaktyczną, jakie prowadzący otrzymywali w ubiegłym roku akademickim. Zgodnie ze wspomnianą uchwałą Senatu Rektor jest zobowiązany do wydania odpowiedniego rozporządzenia, dlatego Pan Rektor zobowiązał się do uwzględnienia w nim naszego stanowiska.

Dr Paweł Bojko przypomniał o wcześniej zgłaszanej Rektorowi sprawie dotyczącej przywrócenia pracownikom zatrudnionym na podstawie mianowania na stanowiskach kustoszy i starszych bibliotekarzy urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni. Dr Bojko przedłożył Rektorowi wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 października br.

W wyroku tym sąd potwierdził zasadność roszczeń bibliotekarzy zatrudnionych na Uniwersytecie Wrocławskim, znajdujących się w analogicznej sytuacji, co niektórzy pracownicy Biblioteki SUM. Dr Bojko poruszył również sprawę trudnej sytuacji kadrowej Biblioteki, spowodowaną ostatnimi zmianami organizacyjnymi (m.in. zwolnienia pracowników, stałe oddelegowanie pracowników do Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej).

Rektor zakończył spotkanie propozycją, aby na kolejne robocze spotkanie, które poświęcone będzie zmianom w Regulaminie Premiowym, zostali zaproszeni pracownicy administracji, co umożliwi wspólne uzgodnienie proponowanych zmian.

Notatkę przygotowała A. K-D