Porządek obrad Zakładowego Zebrania Delegatów

 1. Część uroczysta: Pożegnanie prof. Grzegorza Opali
 2. Porządek obrad Zakładowego Zebrania Delegatów
 1. Otwarcie zebrania delegatów przez Przewodnicząca Komisji Zakładowej kol. Danutę Gojna-Ucińską.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia opracowanego na podstawie uchwały KK nr20/2013 w sprawie ordynacji wyborczej.
 4. Zatwierdzenie Wewnętrznego Regulaminu Wyborczego.
 5. Wybór Przewodniczącego Zakładowego Zebrania Delegatów.
 6. Wybrany Przewodniczący proponuje osobę do pomocy w prowadzeniu Zebrania.
 7. Wybór protokolanta.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Zakładowej w kadencji 2010-2014 składa Przewodnicząca Komisji Zakładowej lub wyznaczona przez Nią osoba.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej składa Przewodnicząca Komisji kol. Anna Sporyszkiewicz.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Głosowanie jawne nad przyjęciem sprawozdań i udzielenie ustępującej Komisji Zakładowej absolutorium.
 12. Komisja Skrutacyjna stwierdza prawomocność Zakładowego Zebrania Wyborczego
 13. Podjęcie uchwał dotyczących:
  • Liczby członków Komisji Zakładowej wraz z przewodniczącym,
  • Liczby członków Prezydium w ramach Komisji Zakładowej,
  • Liczby członków Komisji Rewizyjnej wraz z przewodniczącym,
  • Liczby tur glosowania,
  • Kontynuacji przynależenia do Krajowej Sekcji Nauki.
 14. Wybór Przewodniczącego Komisji Zakładowej.
 15. Wybór członków Komisji Zakładowej.
 16. Wybór członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej ; wybrani członkowie sami spośród siebie wybierają Przewodniczącego.
 17. Wybór elektorów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
 18. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Nauki.
 19. Zamknięcie Zakładowego Zebrania Delegatów.