Uroczystość wręczenia dyplomu uznania, Honorowemu Przewodniczącemu ZOZ NSZZ “Solidarność” SUM w Katowicach Profesorowi Grzegorzowi Opali

Dnia 6 maja 2014 r. odbyło się zebranie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność połączone z uroczystością wręczenia dyplomu dla Pana Profesora Grzegorza Opali, Honorowego Przewodniczącego ZOZ NSZZ "Solidarność" SUM w Katowicach. Dyplom wręczony został Panu Profesorowi w uznaniu za długoletnią działalność związkową w naszej Uczelni, za ochronę godności i wolności człowieka oraz patriotyczną, godną naśladowania postawę.

W uroczystości wziął udział przewodniczący Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Kolega Kazimierz Siciński. Dziękując za wyróżnienie Pan Profesor Grzegorz Opala w krótkim wystąpieniu przedstawił zebranym obraz Solidarności na przestrzeni ostatnich 30 lat. Podkreślił przy tym wagę i znaczenie słowa Patriotyzm, w obecnych, tak trudnych dla narodu czasach, oraz zwrócił uwagę na zgubne skutki działań, w których pomija się idee prawdziwie pojętej wolności i solidarności międzyludzkiej. A tymi wartościami u swych korzeni, kierowała się Solidarność. To właśnie działania oparte o wartości chrześcijańskie, mające przede wszystkim na celu obronę godności człowieka, wytyczają nasze drogi i wyróżniają nas pośród innych organizacji istniejących w naszym kraju.

Profesor Grzegorz Opala przypomniał nam encyklikę Jana Pawła II "Laborem exercens" - /"O pracy ludzkiej"/, w której nasz papież, obecnie Ojciec św. Jan Paweł II upomniał się o prawa pracownicze, o nasze prawa, których my musimy bronić w duchu solidarności.

Na koniec spotkania, które przebiegło w bardzo przyjaznej i życzliwej atmosferze uzyskaliśmy zapewnienie od Szanownego Gościa o kontynuowaniu współpracy z naszą Organizacją.

Na zebraniu omówiono również przebieg spotkania Prezydium naszej Komisji z JM Rektorem SUM Profesorem Przemysławem Jałowieckim, które odbyło się 22 kwietnia 2014 r. Na spotkaniu wyraziliśmy wolę wzajemnie życzliwej i konstruktywnej współpracy z pracodawcą. Pan Rektor upewnił nas, że zależy mu również na takiej współpracy.

W rozmowie przedstawiliśmy Panu Rektorowi między innymi problemy dotyczące podziału nagród dla pracowników niebędących nauczycielami, którzy nie są objęci podziałem tych nagród przez Dziekanów poszczególnych jednostek SUM. Pan Rektor wykazał zainteresowanie i po przedstawieniu przez nas pisma w tej sprawie, ustosunkuje się do naszych postulatów. Liczymy na pozytywne dla pracowników rozwiązanie, o czym poinformujemy na naszej stronie związkowej.

Komisja Zakładowa podjęła również uchwałę o przyjęciu w poczet naszej organizacji 7 nowych członków.

Wstępnie omówiliśmy sprawę dotyczącą podwyżek płac w roku 2014. Ministerstwo Zdrowia nie dokonało jeszcze podziału kwoty wynoszącej około 124 mln zł i przeznaczonej na podwyżki w uczelniach medycznych. KSN NSZZ "Solidarność" stara się w tej właśnie sprawie o spotkanie z Ministrem Zdrowia.

Spisała - Danuta Jarosz – przew. KZ NSZZ "S" SUM w Katowicach