Sprawy pracownicze

Z dniem 1 lipca 2014 roku został uchylony i przestał obowiązywać skrócony do 5 godz. na dobę, czas pracy pracowników medycznych zatrudnionych zgodnie z art.93 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, w jednostkach tj.: radiologia, radioterapia, histopatologia, medycyna sądowa, patomorfologia prosektoria itp.

W wyniku tej zmiany pracodawca wypowiedział niektórym pracownikom umowę o pracę w części dot. zmniejszenia wymiaru czasu pracy do 1/2 et. nie zabezpieczając jednocześnie wzrostu wynagrodzeń tych pracowników.

Podjęliśmy działania w obronie tych pracowników i w wyniku tego zostały im przywrócone pełne etaty.

W załączeniu korespondencja w tej sprawie.