Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2015 rok

5 marca 2015 roku odbyło się spotkanie związków zawodowych działających w SUM z pracodawcą w sprawie ustalenia i uzgodnienia preliminarza przychodów i wydatków z ZFŚS na rok 2015, oraz innych spraw związanych z Funduszem.

Odpis na ZFŚS w roku 2015 jest mniejszy w porównaniu z rokiem 2014 ponieważ:

  • Ustało zobowiązanie pracodawcy wobec ZFŚS wynikające z Porozumienia z dnia 22.11.2005, które nakładało obowiązek spłaty długu za lata 2003-2005 w kwocie 1.440.000 zł / rocznie.
  • Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. / DZ.U. – RP z dnia 23 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej wprowadzono niekorzystny zapis / art.13 /, który określa, że "w roku 2015 odpis na ZFŚS, o którym mowa w art.157 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym / Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm./ tworzy się w wysokości nie większej niż 6,5% planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych w 2013 r."
    Oznacza to, że środki będące w dyspozycji Funduszu są ponadto zmniejszone o 810.000 zł, a konsumuje je większa ilość pracowników / nowe stanowiska pracy utworzone w skali całego Uniwersytetu w 2014 roku./

Na spotkaniu ustalono:

  • Wprowadzenie limitu dofinansowania z działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej do wysokości 800 zł rocznie/os.+ członek rodziny. – zapewni to możliwość korzystania z tej działalności większej grupie pracowników SUM.
  • Zmniejszenie dopłaty dla członków rodzin o 20% w stosunku do roku ubiegłego, w każdym przedziale dochodu.
  • Zniesienie dopłaty do wyprawki szkolnej dla osób, których dochód był powyżej 5000 zł.
  • Wprowadzono zmianę w oświadczeniach o dochodach, która zakłada, że należy określić przedział w jakim dochód się zawiera np. do 2000 zł lub od 2000 zł do 3500zł lub od 3500 zł do 5000 zł i powyżej 5000 zł. – nie zwalnia to pracownika z obowiązku obliczenia dochodu wg podanych zasad, tak aby można prawidłowo wybrać przedział.

Tabele dopłat w załączniku.