Uzgodnione przez związki zawodowe propozycje zmian w ZFŚS