W sprawie wyboru komisji

2010-01-18: komentarz prof. A. Kochańskiej do odpowiedzi Pani Rektor

2010-01-15: Odpowiedź Pani Rektor w sprawie udostępnienia opinii prawnej radców prawnych uczelni

2010-01-08: Brak reakcji na wniosek o udostępnienie opinii prawników SUM

2009-12-17: Wniosek o udostępnienie opinii prawników SUM w sprawie wyboru komisji

2010-01-18

Skierowana odpowiedź JM Rektor ( KOP/0724-38/10 ) na prośbę Uczelnianej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" o otrzymanie opinii prawnej opracowanej przez radców prawnych Uczelni a dotyczącej zasad wyboru członków komisji konkursowych jest dużym zaskoczeniem i wymaga parę słów komentarza.Nie jesteśmy środowiskiem prawniczym , nie mamy też obowiązku znać się na niuansach prawnych. Pani Rektor informuje nas,że opinia prawna sporządzona przez Kancelarię Lech i Partnerzy jest zgodna z opinią radców uczelni.To dlaczego głosowanie w sprawie wyboru członków komisji konkursowej "winno nastąpić wyłącznie w oparciu o definicję zwykłej większości głosów ALE! w zrozumieniu paragrafu 147 ust.1.pkt1 Statutu SUM który dla przypomnienia cytuję : zwykła większość głosów - liczba głosów "za" jest większa niż liczba głosów " przeciw". Przecież w opinii prawnej Lech i Partnerzy jest wyraźnie napisane,że taką procedurę stosuje się w przypadku kiedy mamy wybór JEDNEJ OSOBY, lub głosujemy nad UCHWAŁĄ. Jeżeli dokonujemy wyboru między kilkoma alternatywnymi opcjami - a taki jest wybór członków komisji konkursowej ,to obowiązuje procedura oddania głosu ZA KANDYDATEM ( na liście przy nazwisku zaznaczamy to umownym znakiem). Wybranymi członkami komisji konkursowej zostają osoby ,które w kolejności otrzymaly najwięcej głosów.PRZECIEŻ TAK GLOSOWALIŚMY OD DAWIEN DAWNA. !!! Z treści pisma Pani Rektor jasno wynika,że radcy prawni uczelni NIE ZROZUMIELI treści opinii sporządzonej przez Kancelarię Lech i Partnerzy a także Kancelarii Radców Prawnych i Adwokata s.c. J.Wiltos i Wspólnicy.

Jeżeli chodzi o wybory uczelniane (np. uczelniane, wydziałowe kolegium elektorskie )o których pisze Pani Rektor to należy przypomnieć art.71 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r - Prawo o szkolnictwie wyższym ( DZ.U. nr 164,poz 1365 ) w którym czytamy: wybór uważa się za dokonany,jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów, chyba że statut uczelni wymaga innej większości kwalifikowanej ( tzn zaostrza to kryterium ) a nie ZANIŻA jak czytamy w piśmie.

prof. A. Kochańska