Apel do Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej, Premiera Donalda Tuska, Sejmu i Senatu

Stan polskiej nauki i polskiego szkolnictwa wyższego osiągnął poziom krytyczny. Poziom finansowania tych dziedzin jest żałośnie niski. Sieć szkół wyższych charakteryzuje nadmierne rozproszenie. Mamy ponad 130 uczelni publicznych i ponad 300 uczelni niepublicznych. Uczelnie niepubliczne prezentują niski poziom akademicki – zaledwie kilka ma uprawnienia habilitacyjne, a ledwie około dwudziestu ma prawa doktoryzowania. Niskie płace pracowników nauki i uczelni wyższych doprowadziły do wieloetatowości, która przybrała już postać patologii. Około siedemdziesięciu procent polskich profesorów pracuje na więcej niż na jednym etacie. Szkodliwość wieloetatowości łatwo uchwycić studiując dane statystyczne. Najlepiej w międzynarodowych porównaniach wypadają nauki ścisłe, w których wieloetatowość jest ciągle zjawiskiem mniejszościowym.
Apelujemy o zdecydowane działania, które odwrócą te procesy degradacji.

Podstawowym celem reform powinna być likwidacja patologii: niskich płac, wieloetatowości, niskich nakładów na naukę.

Reformy powinny rozpocząć się od powrotu do schematu płacowego 3:2:1:1.
Ten lad płacowy stworzył rząd AWS, wcielił w życie rząd SLD a rozmontował go ostatni rząd SLD w 2005 roku. Powrót do schematu 3:2:1:1 powinien wiążąc się z likwidacją wieloetatowości, przynajmniej wśród profesorów tytularnych.

Nie należy szukać liberalnej drogi do rozwiązania polskich problemów.
- Unijna strategia Europa 2020 zakłada osiągniecie 3-procentowego udziału w produkcie krajowym brutto nakładów na działalność badawczo rozwojowa w roku 2020.
Nie wolno poddawać w wątpliwość tej strategii, co czyni obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sygnatariusze Apelu są przeciwni nowelizacji ustaw o szkolnictwie wyższym proponowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiele z przyjętych poprawek utrwala istniejące nieprawidłowości. Istnieje znaczące ryzyko rozproszenia środków publicznych na nowe podmioty. Nowelizacja ustawy o tak szerokim zakresie powinna być poprzedzona przyjęciem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

Kraków/Warszawa, 24.06.2010

Przewodniczący
Krajowej Sekcji Nauki
NSZZ „Solidarność”
EDWARD MALEC

Pierwsi Sygnatariusze Apelu ukażą się po przyciśnięciu przycisku POPIERAM APEL (poniżej).


INSTRUKCJA DLA OSÓB POPIERAJĄCYCH APEL

Prosimy wszystkich odwiedzających stronę o poparcie powyższego Apelu. W tym celu należy nacisnąć przycisk POPIERAM APEL (poniżej). Pojawi się powtórnie tekst Apelu wraz z listą jego pierwszych Sygnatariuszy. Należy na dole kliknąć w I pole wyboru opcji głosowania z napisem „Popieram petycję – jestem ZA”, a następnie wypełnić prosty formularz, który się pojawi. Apel ma charakter imiennej petycji do najwyższych władz RP i należy podać swoje imię oraz nazwisko, miejsce zamieszkania, a także adres e-mail.
Natomiast w polu „krótki komentarz” prosimy o wpisanie nazwy uczelni lub jednostki naukowej, i ewentualne o krótkie skomentowanie apelu. Potem należy kliknąć w pole „podpisz petycję” i potwierdzić dane na kolejnej stronie, która się ukaże, czyli tym samym potwierdzić swój podpis.

Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość o podpisaniu poparcia oraz link powrotny, który pozwoli ten fakt potwierdzić. Prosimy kliknąć w otrzymany link powrotny, wpisać otrzymany następnie 3-cyfrowy kod weryfikacyjny i potwierdzić swój podpis, bo tylko tak zweryfikowane poparcie zostanie uznane za prawdziwe. Adres e-mail jest niezbędny do zweryfikowania poparcia i nie musi być udostępniony (w tym celu należy wybrać odpowiadającą nam opcję).

POPIERAM APEL
popieram