W dniu 11 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SUM z Kandydatem na Rektora prof. dr hab. n. med. Przemysławem Jałowieckim. Spotkanie miało na celu poznanie stanowiska Kandydata na Rektora w istotnych dla nas sprawach. Spotkanie trwało 1,5 godziny i przebiegło w przyjaznej atmosferze.

Poniżej przedstawiamy nasze pytanie i odpowiedzi Kandydata na Rektora:

1. Udział przedstawicieli związków zawodowych w komisjach senackich, komisjach konkursowych na kierowników Katedr i w komisjach wyborczych (uczelnianych, wydziałowych). Przykłady Uczelni, które taki zapis mają w Statucie np. UM Lublin, AGH Kraków...

Odp. J.M. Rektora:
Jeżeli chodzi o komisje wyborcze, zarówno wydziałowe jak i uczelnianą to sądzę, że mogliby w nich zasiadać przedstawiciele Związków Zawodowych.
W stałych komisjach senackich udział ten według mnie jest możliwy, o ile nie ma przeciwskazań formalno-prawnych oraz jeżeli takie działania sprawdziły się w innych uczelniach medycznych.
Uważam, że komisje konkursowe na stanowiska kierownicze, np. kierowników katedr obradują pod przewodnictwem Dziekanów i to oni powinni określić się w tej sprawie. Związki Zawodowe mogą zainicjować takie rozmowy na Wydziałach. Jako Rektor nie mogę ingerować w decyzje Rad Wydziałów i Dziekanów.

2. Wprowadzanie firm zewnętrznych w SUM.

Odp. J.M. Rektora:
Nie uważam, aby firmy zewnętrzne były dobrym rozwiązaniem. Nie są mi znane plany wprowadzenia w naszej Uczelni outsourcingu, np. w odniesieniu do usług czystościowych.

3. Stosunki międzyludzkie (relacje szef podwładny - przykłady mobbingu)

Odp. J.M. Rektora:
Jestem zdeterminowany by sprawy takie starać się rozwiązywać wewnątrz Uczelni, ale nie mogę działać poza prawem. Czekam na wyniki przeprowadzanych kontroli oraz na prawomocne wyroki sądowe, które będą podstawą podjęcia przeze mnie dalszych działań.

4. Zawieranie umów na czas określony (niewłaściwa ścieżka kariery zawodowej).
Brak przeszeregowań i awansów w grupie pracowników niebędących nauczycielami, brak czytelnego Regulaminu Nagród dla nie nauczycieli, stosowanie umów na czas określony z zastosowaniem jednomiesięcznej przerwy.

Odp. J.M. Rektora:
Uważam, że nienauczyciele coraz częściej aplikują do konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne, co obserwuję z dużym zadowoleniem. Postaram się rozpoznać problem w grupie nie nauczycieli.
Jeżeli chodzi o Regulamin Nagród to uważam, że wystarczą odpowiednie zapisy w Statucie. Mogę rozważyć propozycję Regulaminu Nagród zaproponowaną przez Związek z uwzględnieniem kwestii rozwiązania problemu wysokości nagród w przypadku jednoosobowych stanowisk tego rodzaju w poszczególnych katedrach.
W przypadku zawierania umów na czas określony sprawę rozwiązują definitywnie zapisy Kodeksu Pracy, które mówią, że pracodawca może zawierać umowy na czas nieokreślony tylko dwukrotnie.

5. Nieterminowa wypłata za godziny nadliczbowe dla nauczycieli.

Odp. J.M. Rektora:
Nie jest to zjawisko powszechne. W przypadku składania dokumentacji rozliczeniowej przez kierowników jednostek w wyznaczonym terminie, wypłata za godziny ponadnormatywne następuje na przełomie września i października.
Zobowiązuję się, że odpowiednio wcześnie (wiosną) roześlę pisma motywujące Dziekanów i podległych im kierowników jednostek do terminowego składania rozliczeń.

6. Zbyt mała ilość pracowników dydaktycznych w stosunku do ilości studentów, powodująca, konieczność pracy w godzinach późno popołudniowych na klinikach.

Odp. J.M. Rektora:
Mam tego świadomość. Sam w Katedrze borykam się z tego rodzaju problemami. W następnym roku akademickim zwiększymy jeszcze liczbę nowo przyjmowanych studentów o około 7% (wymóg Ministra Zdrowia). Należy się nad tą kwestią zastanowić.

7. Mały napływ młodej kadry dydaktycznej na Uczelnię.

Odp. J.M. Rektora:
Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Uważam, że organizujemy coraz większą liczbę konkursów na które zgłaszają się głównie młodzi ludzie w trakcie lub po ukończeniu studiów doktoranckich, niejednokrotnie już z obronionymi doktoratami.

8. Skład Gabinetu Rektora – czy planowane są zmiany na stanowiskach prorektorów, ilu prorektorów dotychczasowych pozostanie w Gabinecie Pana Rektora.

Odp. J.M. Rektora:
Dwóm Prorektorom kończy się kadencja i nie mogą już kandydować. Proszę o cierpliwość. Wszystkich kandydatów na prorektorów poznacie Państwo zapewne już w najbliższy czwartek. Ale najpierw trzeba dokonać wyboru Rektora na kadencję 2016-2020.