Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 r.

Na spotkaniu związków zawodowych z pracodawcą, w dniu 9 marca 2016 r. uzgodniono preliminarz przychodów i wydatków z ZFŚS i ustalono tabele dopłat dla pracowników, rencistów, emerytów i dzieci.

Odpis na ZFŚS w związku z art. 3 ustawy z dnia 28 grudnia 2015 r. tworzy pracodawca, co oznacza, że w roku 2016 bazą do jego utworzenia są wynagrodzenia w wysokości nie większej niż 6,5 % planowanych przez uczelnię wynagrodzeń osobowych w 2013 r.

Wysokości dopłat do wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów pozostały na poziomie z roku ubiegłego / patrz tabela z roku 2015/.

Podział Funduszu świadczeń Socjalnych:

pożyczki mieszkaniowe

15,29 %

1.473.000,00 zł

wypoczynek pracowników rencistów, emerytów

75,34 %

7.260.550,00 zł

wypoczynek dzieci / kolonie, obozy, zielone szkoły

1,20 %

116.000,00 zł

zapomogi pieniężne

3,30 %

318.000,00 zł

dofinansowanie do wyprawki szkolnej

2,70 %

260.000,00 zł

działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna

2,17 %

209.000,00 zł

Łącznie: 9.636.742,77 zł

Jak wynika z podziału Funduszu, największą jego część stanowi wypoczynek pracowników, emerytów i rencistów / 75,34 %/ i taki podział cieszy się największym zadowoleniem społeczności SUM.
W ramach działalności kulturalno-oświatowej i sportowo –rekreacyjnej organizowane są wycieczki / cieszące się największym powodzeniem wśród pracowników / jak również bilety do teatrów. Niestety ograniczona kwota na tę działalność, nie pozwala na sfinansowanie karnetów rocznych do ośrodków sportowych.
Związki zawodowe dostrzegając potrzebę grupy pracowników zainteresowanych działalnością sportowo-rekreacyjną, opracują i zaproponują podział tych środków w roku 2017, z uwzględnieniem sfinansowania okresowych karnetów sportowych. Taki podział wymusi wprowadzenie ograniczeń i limitów wykorzystywania tych środków, na każdego pracownika.

Na wniosek związków zawodowych wprowadzono zasadę przyjmowania zapisów na imprezy kulturalno-oświatowe, telefonicznie i mailowo.
Pierwszeństwo udziału w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych mają osoby, które nie korzystały z dofinansowania w poprzednim roku kalendarzowym.

Tabela dopłat w załączniku
Danuta Jarosz- przew.KZ NSZZ "Solidarność"