Wybory SIP w SUM

NSZZ Solidarność SUM w oparciu o porozumienie z Zarządem ZNP Pracowników SUM i Szpitali Klinicznych i na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. 1983 nr 35 poz. 163 z póź. zm.) informuje, że w listopadzie 2020 roku będą przeprowadzone wybory na społecznych inspektorów pracy.

Na podstawie art. 5 pkt 1 rzeczonej ustawy społecznym inspektorem pracy może być pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. Termin przyjmowania wniosków na kandydatów SIP wraz z oświadczeniem woli na kandydowanie upływa z dniem 10 listopada 2020 r do godz. 14.00.

Wnioski należy składać w Komisji Wyborczej w biurze NSZZ Solidarność SUM w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 30. Telefon do biura 32 364 13 08.